Uitleg begrip ‘grootschalig’ verduidelijkt voor alle zorgaanbieders

Uitleg begrip ‘grootschalig’ verduidelijkt voor alle zorgaanbieders

De verwerking van persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen interpreteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) altijd als grootschalig. Voor alle overige zorgaanbieders geldt dat zij grootschalig persoonsgegevens verwerken als zij van meer dan 10.000 patiënten gegevens verwerken in één informatiesysteem. Met deze uitleg heeft de AP nu voor alle sectoren binnen de zorg verduidelijkt wanneer er sprake is van grootschalige gegevensverwerking. Eerder gaf de AP uitleg voor een deel van de zorgsector.

De Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) bevat een aantal verplichtingen voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit als kerntaak hebben. Deze organisaties zijn onder meer verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen en moeten in bepaalde gevallen een DPIA doen. In de zorg hebben organisaties vrijwel altijd als kerntaak het verwerken van bijzondere persoonsgegevens omdat zij medische gegevens verwerken.

Definitie grootschaligheid voor (vrijwel) hele sector gelijk

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen is volgens de AP altijd grootschalig, ongeacht het aantal patiënten. Dat AP maakte dat al eerder bekend. Voor alle overige zorgaanbieders beschouwt de AP een verwerking als grootschalig als:
•    die praktijk of instelling meer dan 10.000 patiënten heeft ingeschreven óf als die gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar behandelt
•    én de gegevens van deze patiënten in één informatiesysteem staan.

Nuancering ten aanzien van apothekers

Verwerkingen van persoonsgegevens door  apothekers ziet de AP al gauw als grootschalig omdat apotheken gemiddeld genomen veel patiënten bedienen en met veel andere zorgaanbieders gegevens uitwisselen in het kader van de behandeling. Het zou dus goed zijn als apotheken een FG hebben. Maar als er minder dan 10.000 betrokkenen in het systeem van de apotheek zijn ingeschreven, ziet de AP dat – net als andere zorgaanbieders – niet als grootschalig. De AP nuanceert hiermee haar eerdere standpunt over apothekers na afstemming met de KNMP, de brancheorganisatie voor apothekers.

Functionaris voor de gegevensbescherming 

Als een organisatie niet grootschalig persoonsgegevens verwerkt, kan het nog steeds nuttig zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG kan een organisatie helpen een organisatie AVG-proof in te richten. De AP adviseert ook zorgaanbieders die niet grootschalig gegevens verwerken om een FG aan te stellen. Een FG kan worden ‘gedeeld’ met andere zorgaanbieders of extern (voor een beperkt aantal uren) worden ingehuurd, zodat de organisatorische lasten beperkt kunnen blijven. Dit geldt zowel voor de vrijwillige als de verplichte FG.

Bron: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/uitleg-begrip-‘grootschalig’-verduidelijkt-voor-alle-zorgaanbieders

Aanvulling t.a.v. Jeugdhulp en andere zorgaanbieders

N.a.v. dit bericht van de AP heeft Samen Veilig Midden NL extra vragen gesteld aan de AP ten aanzien van of deze info door te trekken is naar de jeugdzorg en op welke wijze. Hierbij de antwoorden van de AP:

Wie wordt gezien als zorgaanbieder? 

De AP geeft aan dat het artikel heel specifiek toeziet op de traditionele medische zorgaanbieders. Dat is de jeugdzorg niet en wij (GI en VT) zijn sowieso geen zorgaanbieder. E.a. is dus niet direct op ons van toepassing en dat geeft in die zin ruimte om anders te kiezen. Echter de AP gaf aan dat de discussie over wat grootschalige verwerking is wel in de lijn van het artikel wordt gevoerd en dat er komend jaar (vanuit ook de Europese discussie op dit vlak) mogelijk verdere toespitsing volgt op deelgebieden. Kortom de leidraad t.a.v. wat grootschaligheid is, is een handvat ook voor onze sector (omdat dat ook een sector is met veel bijzondere persoonsgegevens). De AP noemde dat wanneer je op 9.000 komt met veel bijzondere persoonsgegevens het een goede beargumentering waard is waarom je dan niet kiest voor een FG. (en hoe je e.a. dan wel inricht). Maar in dat geval zou je zeker meer ruimte kunnen voelen voor een alternatieve inrichting van je org met nog steeds wel het doel te voldoen aan de AVG.

T.a.v. betrokkenen.

Dit zijn alle personen waarover zorgaanbieders gegevens verwerken. De AP gaf aan dat dit niet alleen de cliënt is maar ook de ouders, broertjes en zusjes, opa, oma, buren, pleegouders etc. als wij daarover gegevens verwerken. De AP gaf aan: stel dat er ergens iemand in 1 zinnetje in een rapport wordt genoemd: nee, die hoe je niet te tellen. Maar iedereen die om inzage in de eigen persoonsgegevens kan vragen, dus wel.

Archief

Archief valt er buiten. Dus afgesloten dossiers in WIJZ of Clavis (systeem VT) tellen niet mee als onderdeel van de grootschalige verwerking.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Over de auteur

Jeroen van Can editor